Hotline:

TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI

Trang Chủ / Tin Tức / TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI

07-06-2024 10:45

TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI
- Trang bị hoàng kim môn phái sẽ được phân ra các loại sau. Khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái, ngẫu nhiên thuộc tính.
1/ Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên)
2/ Rương Hoàng Kim Môn Phái (loại 1,2,3,4)
3/ Rương Hoàng Kim Môn Phái (theo phái)

- Dưới đây là danh sách tất cả các trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
TRANG BỊ VŨ KHÍ HOÀNG KIM MÔN PHÁI KHI MỞ RƯƠNG HOÀNG KIM
- Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chuỳ 
- Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao 
- Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương 
- Tứ Không Giáng Ma Giới Đao 
- Phục Ma Tử Kim Côn 
- Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên 
- Sâm hoàn Phi Tinh Đoạt Hồn
- Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
- Minh ảo Tà Sát Độc Nhận 
- U Lung Kim Xà Phát Đái 
- Vô Gian ỷ Thiên Kiếm 
- Vô Ma tẩy Tượng Ngọc Khấu 
- Tê hoàng Phụng Nghi Đao 
- Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao 
- Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
- Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện 
- Đồng Cừu Kháng long Hộ Uyển
- Địch Khái Lục Ngọc Trượng 
- Cập Phong Chân Vũ Kiếm 
- Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm 
- Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 
- Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quán 
 
TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI LOẠI 2
- Kế Nghiệp Hoả Vân Kỳ Lân Thủ
- Ngự Long Tấn Phong Hộ Uyển
- Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
- Hám Thiên hổ Đầu Khẩn Thúc uyển
- Mông Long Chính Hồng Tăng Mão
- Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
- Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
- Tứ Không Giới Luật Pháp giới
- Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
- Minh Ảo U Độc Ám Y
- U Lung Xích Yết Mật Trang
- U Lung Mặc Thù nguyễn Lý
- Chú Phược U Ảo Chỉ hoàn
- Địa Phách Tích Lịch Lôi Hoả Giới
- Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
- Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
- Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
- Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
- Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
- Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
- Vô ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
- Vô ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
- Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ
- Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyền
- Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
- Ma Sát Cử Hoả Liêu Thiên uyển
- Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
- Ma Thị Nghiệp Hoả U minh Giới
- Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
- Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái
- Cập Phong Thuý Ngọc Huyền Hoàng Bội
- Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
- Vụ Ảo Thúc Tâm chỉ Hoàn
- Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
- Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
 
TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI LOẠI 3
- Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
- Sương Tinh Ngạo Sương Đạo Bào
- Lôi khung Thiên Địa Hộ Phù
- Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán
- Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
- Cập Phong Tam Thanh phù
- Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới
- Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo bào
- Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
- Đồng Cừu Kiến Long Bàn Chỉ
- Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
- Địch Khái Thảo gian Thạch Giới
- Địch Khái Cửu Đại Cái Y
- Ma Hoàng Huyết Y Thủ Trạc
- Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
- Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái
- Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý
- Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
- Ma Sát Xích Ký Toả Yêu Khấu
- Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
- Tê Hoàng Thuý Ngọc Chỉ Hoàn
- Bích Hải Hồng Lăng Ba
- Vô Gian Thanh Phong Truy Y
- Vô Ma Ma Ni Quán
- Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
- Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
- Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
- Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài
- U Lung Ngân Thiềm Hộ Uyển
- Chú Phược Phá Giáp Đầu Hoàn
- Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán
- Địa Phách Khấu Tâm Trạc
- Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
- Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
- Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
- Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
- Băng hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
- Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
- Tứ Không Hộ Pháp Yêu đái
- Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
- Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim khải
- Kế nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
- Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp
- Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
- Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái
 
TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI LOẠI 4
- Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
- Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái
- Vụ Ảo Ki Bán Phù Chú
- Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội
- Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
- Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
- Đồng cừu giáng Long Cái Y
- Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
- Ma Hoàng Án Xuất Khỗ Hạng Khuyên
- Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
- Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
- Tê Hoàng Băng Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
- Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
- Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát ngọc Bội
- Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
- Vô gian Phất Vân Ti Đái
- Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
- Vô Trần Thanh tâm Hướng Thiện Châu
- Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
- U lung Thanh Ngô Triền Yêu
- Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
- Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
- Chú Phược Băng Hoả Thực Cốt Ngoa
- Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
- Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
- Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
- Mộng Long Đạt Ma tăng Hài
- Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
- Tứ Không Tử Kim Cà Sa
- Phục ma Huyền Hoàng Cà Sa
- Phục ma Ô Kim Nhuyễn Điều
- Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
- Ngự Long Thiên Môn Thúc yêu Hoàn
- Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp


Trở về